Đăng nhập

Trình duyệt của bạn cần phải mở chức năng quản lí cookieTrợ giúp về Trình duyệt của bạn cần phải mở chức năng quản lí cookie

Bạn chưa đăng kí thành viên?

Xin chào! Để có thể truy cập vào lớp học, bạn cần phải đăng kí một tài khoản thành viên. Mỗi lớp còn có thể có thêm khóa truy cập riêng, mà sau này bạn sẽ cần đến. Các bước cần làm là như sau:
  1. Điền mẫu đăng kí thành viên với đầy đủ các thông tin cần thiết.
  2. Hệ thống sẽ gửi một bức thư tới địa chỉ điện thư của bạn.
  3. Đọc thư này và mở đường liên kết có trong thư.
  4. Tài khoản của bạn sẽ được xác nhận; từ đó bạn có thể đăng nhập vào hệ thống.
  5. Tiếp theo, chọn lớp mà bạn muốn tham gia.
  6. Nếu lớp ấy cần mật khẩu truy cập thì bạn phải khai báo mật khẩu mà giáo viên đã cung cấp. Như thế bạn sẽ được ghi danh vào lớp.
  7. Đến lúc này bạn sẽ có quyền truy cập đầy đủ trong lớp. Cũng từ khi đó, bạn có thể ghi danh và theo học những lớp khác trên hệ thống này mà không cần phải đăng kí thành viên nữa. Mỗi lượt truy cập bạn đều phải sử dụng kí danh và mật khẩu đã đăng kí như trên.