Quá trình học Phật pháp nên được diễn ra theo trình tự, và đáp ứng với năng lực tiếp thu tự nhiên của mỗi người.

Toàn bộ giáo lý nhà Phật của truyền thống Theravada nằm ở bộ Tam Tạng – Tipitaka, trong đó gồm

  • Kinh tạng
  • Luật tạng
  • Vi diệu pháp
Kinh tạng

Bao gồm 5 bộ kinh: Trường bộ, trung bộ, tăng chi bộ, tương ưng bộ, và tiểu bộ, cùng các hệ thống chú giải – phụ chú

Luật tạng

 

 

Cuộc sống thật bấp bênh – cái chết là điều chắc chắn

The Buddha

Active hours

7 -11 am và 14-21 pm giờ Việt Nam

Contact Us

Tỳ kheo ni Pháp Hỷ
Tịnh thất Metta Garden, Hòa Lạc

Thôn Lập Thành, Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội, Việt Nam

Dhammaduta © 2024. All Rights Reserved.