Sự kiện

Các sự kiện sắp diễn ra

Saturday, April 15, 2023 / 5:00 AM : 6:00 AM
Khóa thiền Vipassana online 02

Khóa thiền Vipassana online 02 do Ni sư Pháp Hỷ hướng dẫn

Active hours

7 -11 am và 14-19 pm giờ US

Tương đương 7~11pm và 2-7am giờ Việt Nam

Contact Us

Tỳ kheo ni Pháp Hỷ
Tịnh thất Nguyệt Chiếu

Chùa Sitagu Buddha Vihara (Nguyệt Quang Phật)
9001 Honeycomb Dr. Austin, TX 78737.

Website: http://sitagu.org/austin/

Dhammaduta © 2023. All Rights Reserved.