Pháp học (Pariyatti Dhamma)

Các bài về pháp học

Con đường chư Phật đã dạy

“TU LÀ CỖI PHÚC TÌNH LÀ DÂY OAN” (Nguyễn Du) Trong những bài pháp ngắn gọn, súc tích nhất để hướng dẫn tu hành khi chưa có giới bổn Patimokkha, Chư Phật đã chỉ ra con đường sống đạo, tóm tắt trong ba câu ngắn…

Bảy yếu tố dẫn đến thành công

Trong Tiếng Anh, 7 yếu tố này đều bắt đầu bằng chữ ‘C’. Chúng là: Caring, Character, Choice, Concentration, Confidence, Consistency, and Courage.1- Quan tâm- Tôi tin rằng để trở thành thành công thực sự…

Ý nghĩa của đời sống

Trong cuộc đời, không ít lần chúng ta tự hỏi: ý nghĩa của đời sống là gì? Mình sinh ra để làm gì? Việc mình có mặt trên đời này chỉ là sự ngẫu nhiên…

Muôn vẻ đạo Phật

Đạo Phật đã có mặt trên thế gian này hơn hai ngàn năm trăm năm. Ngày nay Đạo Phật đã phát triển đến khắp năm Châu bốn biển, không còn giới hạn bởi quốc độ mà Đạo Phật đã ra đời là Ấn độ (India) nữa. Tùy thời kỳ, tùy quốc…

Active hours

7 -11 am và 14-19 pm giờ US

Tương đương 7~11pm và 2-7am giờ Việt Nam

Contact Us

Tỳ kheo ni Pháp Hỷ
Tịnh thất Nguyệt Chiếu

Chùa Sitagu Buddha Vihara (Nguyệt Quang Phật)
9001 Honeycomb Dr. Austin, TX 78737.

Website: http://sitagu.org/austin/

Dhammaduta © 2023. All Rights Reserved.