Pháp học (Pariyatti Dhamma)

Các bài về pháp học

Những hiểu nhầm về Thiền

Thiền – Chan – meditation – Zen, thiền –na (jhāna in Pali, dhyana in Sanskrit) là những từ khác nhau để chỉ về một cách thực hành thanh lọc tâm rất quan trọng trên con…

Active hours

7 -11 am và 14-21 pm giờ Việt Nam

Contact Us

Tỳ kheo ni Pháp Hỷ
Tịnh thất Metta Garden, Hòa Lạc

Thôn Lập Thành, Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội, Việt Nam

Dhammaduta © 2024. All Rights Reserved.