Thế giới này cần chúng ta hay chúng ta cần thế giới này?
Kinh Châu báu, thông điệp của Bậc Giác Ngộ gửi đến thế giới đang bị lo âu phiền não bởi dịch bệnh và nạn đói. Cách mà con người liên hệ đến Tam Giới: thế giới chúng sinh (Satta Loka), thế giới của các tập hợp có điều kiện (Sankhara loka), và thế giới không gian (Akasa loka) là rất quan trọng. Liên hệ như thế nào để điều thiện phát sinh, và liên hệ như thế nào khiến điều bất thiện phát sinh. Câu hỏi lớn cho loài người: Thế giới này cần chúng ta hay chúng ta cần thế giới này?

sutta
1. Panidhānato patthāya Tathāgatassa dasa pāramiyo dasa upapāramiyo dasa param’attha pāramiyo pañca mahā-pariccāge tisso cariyā pacchima-bbhave gabbh’āvakkantim jātiņ abhinikkhamanam padhāna-cariyam bodhi-pallanke māra-vijayam.
2. Sabb’aññuta-ññāna-ppațivedham nava lok’uttara-dhamme’ti. Sabbe’pi me Buddha-gune āvajjitvā Vesāliyā tīsu pākār’antaresu ti-yāma-rattim parittam karonto āyasmā Ānanda-thero viya kāruñña-cittam upaţthapetvā.
3. Koti-sata-sahassesu cakkavālesu Devatā yassānam pațigganhanti yanca Vesāliyam pure rogʻāmanussa dubbhikkha – sambhūtam tividham khayam khippam’antara-dhāpesi parittam tam bhaņāma he.
Tôn Giả A Nan Đa Với từ tâm vô lượng Trì tụng Kinh Châu Báu Suốt trọn cả đêm dài. Ba vòng thành Về Sa Li Niệm tất cả ân đức Của Như Lai đại lực Là mười ba la mật Mười thượng ba la mật Mười thắng ba la mật Năm pháp đại thí xả | Ba hạnh nguyện độ sanhMười muốn triệu thế giới Đều vui mừng lãnh hội.
Trong kiếp chót giáng trần Xuất gia tầm giải thoát Khổ hạnh nghiệm đạo mầu Chiến thắng đại ma quân. Đạt nhất thiết chủng trí Chứng chín pháp siêu phàm Chư thiên khắp các cõiKinh Châu Báu uy lực Tiêu trừ mọi tai ương Đói khát và bệnh tật Cùng phi nhơn quấy nhiễu Trong thành Vẽ Sa Li Thảy đều được tan biến Chúng đệ tử nhất tâm Trì tụng Kinh Châu Báu (lạy)

 1. Chúng thiên nhân các cõi Dù thiên tiên địa tiên Đã vân tập nơi đây. Mong khởi lòng hoan hỷ

  2. Thành kính nghe lời nầy Rồi với tâm bi mẫn. Năng hộ trì nhơn loạiVốn đêm ngày hồi hướng | Phước lành đến chư thiên

  3. Những vật quí trong đời Chốn nầy hay nơi khác Cả châu báu cõi trời Không gì sánh bằng được Với Như Lai Thiện Thệ Do vậy chính đức Phật Là châu báu thì diệu | Mong với chân ngôn nầy – Tựu thành muôn hạnh phúc.

  4. Pháp bất tử tối thượng, Ly dục diệt phiền nãoPhật Thích Ca Mâu Ni Chứng pháp ấy trong thiền Không gì sánh bằng được Pháp thiền vi diệu ấy Do vậy chính Chánh Pháp Là châu báu thì diệu Mong với chân ngôn nầy Tựu thành muôn hạnh phúc

  5. Con đường thanh lọc tâm Là tu tập thiền định Chứng hiện tại lạc trú Đức Phật hằng ngợi khen Không gì so sánh được Do vậy chính Chánh Pháp Là châu báu thì diệu Mong với chân ngôn nầy Tựu thành muôn hạnh phúc

  6. Thánh tám vị bốn đôi Là những bậc ứng cúng Đệ tử đấng Thiện Thệ Được trí giả tán thán Cúng dường đến các ngài Hưởng vô lượng công đức Do vậy chính Tăng Chúng Là châu báu thì diệu Mong với chân ngôn nầy Tựu thành muôn hạnh phúc

  7Bậc tu hành thiếu dục Với ý chí kiên trì Khéo chơn chinh phụng hành Lời dạy đức Điều Ngự Chứng đạt quả giải thoát Thể nhập đạo bất tử Lạc trú quả tịch tỉnhDo vậy chính Tăng Chúng Là châu báu thì diệu Mong với chân ngôn nầy Tựu thành muôn hạnh phúc8. Ví như cột trụ đá Khéo chôn chặt xuống đất Dầu bốn hướng cuồng phong Cũng không thể lay động Ta nói bậc chân nhân | Liễu ngộ tứ thánh đế Cũng tự tại bất động Trước tám pháp thế gian Do vậy chính Tăng Chúng Là châu báu thì diệu Mong với chân ngôn nầy Tựu thành muôn hạnh phúc.

 2. Yān’īdha bhūtāni samāgatāni Bhummāni vã yān va antalikkhe Sabbe’va bhūtā sumanā bhavantu Atho’pi sakkacca suņantu bhāsitam.
  2. Tasmā hi bhūtāni sametha sabbe Mettam karotha mānusiyā pajāya Divā ca ratto ca haranti ve balim Tasmā hi ne rakkhatha appamattā.Chánh kinh
  3. Yam kiñci vittam idha vā huram vā Saggesu vā yam ratanam paņītam Na no samam atthi Tathāgatena Idam’pi Buddhe ratanam paņītam. Etena saccena suvatthi hotu.
  4. Khayam virāgam amatam paņītam Yad’ ajjhagā Sakyamuni samāhito Na tena Dhammena sam’atthi kinci Idam’pi Dhamme ratanam paņītam Etena saccena suvatthi hotu.
  5. Yam Buddha-settho parivannayi sucim Samadhim’ānantarik’aññam’āhu Samādhinā tena samo na vijjati Idam’pi Dhamme ratanam paņītas Etena saccena suvatthi hotu.
  6. Ye puggalā attha satam pasatthā Cattāri etāni yugāni honti Te dakkhiņeyyā Sugatassa Sāvakā Etesu dinnāni mahā-p-phalāni Idam’pi Sanghe ratanam paņītam Etena saccena suvatthi hotu.
  7. Ye su-ppayutta manasā daļhena Nikkämino Gotama-sāsanamhi Te patti-pattā amatam vigayha Laddhā mudhā nibbutim bhuñjamānā Idam’pi Sanghe ratanam panītam Etena saccena suvatthi hotu.
  8. Yath’indakhilo pathavim sito siyā Catūbhi vātebhi asampakampiyo Tath’ūpamam sappurisam vadāmi yo Ariya-saccāni avecca-passati Idam’pi Sanghe ratanam paņītam Etena saccena suvatthi hotu.
  9. Ye ariya-saccāni vibhāvayanti Gambhira paññena sudesitāni Kiñc’āpi te honti bhusa-ppamattā Na te bhavam atthamam’ādiyanti Idam’pi Sanghe ratanam paņītam Etena saccena suvatthi hotu.
  10. Sahāvassa dassanā-sampadāya Tayassu dhammā jahitā bhavanti Sakkāya-diţthi vicikicchitanca Sīlabbatam vā’pi yad’atthi kinci Catūh’apāyehi ca vippamutto Cha cabhitthānāni abhabbo kātum Idam’pi Sanghe ratanam paņītam Etena saccena suvatthi hotu.
  11. Kiñc’āpi so kammam karoti pāpakam Kāyena vācā uda cetasā vā Abhabbo so tassa pațicchādāya Abhabbatā dittha-padassa vuttā Idam’pi Sanghe ratanam paņītam Etena saccena suvatthi hotu.
  12. Vana-ppagumbe yathā bhussit’agge Gimhāna-māse pathamasmim gimhe Tath’ūpamam Dhamma-varam adesayi Nibbāna-gāmim paramam hitāya Idam’pi Buddhe ratanam panītam Etena saccena suvatthi hotu.
  13. Varo var’aññū varado var’āharo Anuttaro Dhamma-varam adesayi Idam’pi Buddhe ratanam paņītam Etena saccena suvatthi hotu.
  14. Khīņam purāņam navam n’atthi sambhavam, Virattacitt’āyatike bhavasmim. Te khīņa-bījā avirū!hi chandā, Nibbanti dhīrā yathā yam padīpo. Idam’pi Sanghe ratanam paņītam, Etena saccena suvatthi hotu.
 3. Yan’idha bhūtāni samāgatāni Bhummāni vā yāni’ va antalikkhe Tathāgatam Deva-manussa-pūjitam Buddham namassāma suvatthi hotu.
  16. Yān’idha bhūtāni samāgatāni Bhummāni vā yāni’ va antalikkhe Tathāgatam Deva-manussa-pūjitam Dhammam namassāma suvatthi hotu.
  17. Yan’idha bhūtāni samāgatāni Bhummāni vā yāni va antalikkhe Tathāgatam Deva-manussa-pūjitam Sangham namassāma suvatthi hotu.

Do vậy chính Tăng Chung, Là châu báu thì diệu Mong với chân ngôn nầy, Tựu thành muôn hạnh phúc.
9. Bậc thánh tu đà huờn Chứng tri lý thánh đế Được đức Gô Ta Ma Khéo thuyết giảng tường tận Các ngài dù phóng dật Thì cũng không bao giờ Tái sanh kiếp thứ tám Do vậy chính Tăng Chúng Là châu báu thì diệu Mong với chân ngôn nầy Tựu thành muôn hạnh phúc.

10. Nhờ chứng đạt chánh trí Đọan trừ ba kiết sử Thân kiến và hoài nghi Luôn cả giới cấm thủ Thoát khỏi bốn đọa xứ Bậc nhập lưu không tạo Sáu bất thiện trọng nghiệp

11. Bậc thánh tu đà huờn, Dù vô tâm phạm lỗi Bằng thân lời hay ý, cũng không hề che dấu Được xứng danh hiền thảnh. Do vậy chính Tăng Chúng , Là châu báu thì diệu Mong với chân ngôn nầy, Tựu thành muôn hạnh phúc.

12. Đức Thế Tôn thuyết giảng, Pháp đưa đến niết bàn.Tịnh lạc và thù thắng, Lợi ích chúng hữu tình. | Ví như mưa đầu hạ, khiến ngàn cây đâm chồi. | Do vậy chính đức Phật, Là châu báu thì diệu.Mong với chân ngôn nầy, Tựu thành muôn hạnh phúc.

13. Đức Phật bậc vô thượng, Liễu thông pháp vô thượng Ban bố pháp vô thượng, Chuyển đạt pháp vô thượng Tuyên thuyết pháp vô thượng, Do vậy chính đức Phật Là châu báu thì diệu, Mong với chân ngôn nầy Tựu thành muôn hạnh phúc.

14. Nhân quá khứ đã đoạn, Mầm tương lai không gieo Với tâm không ai chấp. Trong sanh hữu đời sau Bởi tham muốn đã đọan, Các chủng tử không còn Ví như ngọn đèn tắt, Bậc trí chứng niết bàn. Do vậy chính Tăng Chung, Là châu báu thì diệu Mong với chân ngôn nầy, Tựu thành muôn hạnh phúc.

15. Chúng thiên nhân các cõi, Dù thiên tiên địa tiên, Đã vân tập nơi đây, | Hãy chí thành đảnh lễ Đức Phật bậc như lai, Được chư thiên nhân loạiĐảnh lễ và cúng dường, Mong với chân ngôn nầy, Tựu thành muôn hạnh phúc.

16.Chúng thiên nhân các cõi, Dù thiên tiên địa tiên, Đã vận tập nơi đây Hãy chí thành đảnh lễ, Chánh Pháp đạo như chân Đưc chư thiên nhân loại , Đảnh lễ và cúng dường Mong với chân ngôn nầy, Tựu thành muôn hạnh phúc.

17. Chúng thiên nhân các cõi, Dù thiên tiên địa tiên, Đã vân tập nơi đây | Hãy chí thành đảnh lễ , Tăng Chúng bậc như đứcĐược chư thiên nhân loại, Đảnh lễ và cúng dường Mong với chân ngôn nầy, Tựu thành muôn hạnh phúc (lạy).

Active hours

7 -11 am và 14-21 pm giờ Việt Nam

Contact Us

Tỳ kheo ni Pháp Hỷ
Tịnh thất Metta Garden, Hòa Lạc

Thôn Lập Thành, Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội, Việt Nam

Dhammaduta © 2024. All Rights Reserved.