Tag: trungbo

Giảng giải Tiểu Kinh Rừng Sừng Bò

Giảng sư: Tỳ kheo ni Pháp Hỷ (Ayya Dhammananda) TIỂU KINH RỪNG SỪNG BÒ Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa Buddham Dhammam Sangham Namassami Hôm nay…

Read More

Bậc chân nhân – Sappurisa

Trong Tiểu Kinh Mãn Nguyệt (Mn. 110) đức Phật dạy chúng Tỳ khoe phân biệt giữa người vô đức, một người bất chánh (asappurisa): “Người bất chánh đầy đủ pháp bất chánh? Ở đây, này…

Read More

Active hours

7 -11 am và 14-19 pm giờ US

Tương đương 7~11pm và 2-7am giờ Việt Nam

Contact Us

Tỳ kheo ni Pháp Hỷ
Tịnh thất Nguyệt Chiếu

Chùa Sitagu Buddha Vihara (Nguyệt Quang Phật)
9001 Honeycomb Dr. Austin, TX 78737.

Website: http://sitagu.org/austin/

Dhammaduta © 2023. All Rights Reserved.