Pháp học (Pariyatti Dhamma)

Các bài về pháp học

Con đường chư Phật đã dạy

“TU LÀ CỖI PHÚC TÌNH LÀ DÂY OAN” (Nguyễn Du) Trong những bài pháp ngắn gọn, súc tích nhất để hướng dẫn tu hành khi chưa có giới bổn Patimokkha, Chư Phật đã chỉ ra con đường sống đạo, tóm tắt trong ba câu ngắn…

Read More

Muôn vẻ đạo Phật

Đạo Phật đã có mặt trên thế gian này hơn hai ngàn năm trăm năm. Ngày nay Đạo Phật đã phát triển đến khắp năm Châu bốn biển, không còn giới hạn bởi quốc độ mà Đạo Phật đã ra đời là Ấn độ (India) nữa. Tùy thời kỳ, tùy quốc…

Read More

Bốn pháp thiền bảo vệ

The Guardian Meditations Buddhānussati mettā ca          Niệm Phật, thiền Tâm từ Asubhaṃ maraṇassati,            Quán Bất Tịnh, Niệm Chết Iccimā catur’ārakkhā                Đó là bốn bảo vệ Kātabbā ca vipassanā.              Nên thực hành…

Read More

Đạo của người gia chủ

Bài Kinh giáo giới Thi-ca-la-việt (Singalovāda sutta, Dīgha Nikāya) Lời giới thiệu Khi đạo Phật được truyền bá vào Việt nam khoảng gần hai ngàn năm trước, kinh điển, giáo lý còn rất hạn chế…

Read More

Active hours

7 -11 am và 14-19 pm giờ US

Tương đương 7~11pm và 2-7am giờ Việt Nam

Contact Us

Tỳ kheo ni Pháp Hỷ
Tịnh thất Nguyệt Chiếu

Chùa Sitagu Buddha Vihara (Nguyệt Quang Phật)
9001 Honeycomb Dr. Austin, TX 78737.

Website: http://sitagu.org/austin/

Dhammaduta © 2023. All Rights Reserved.