Tag: thien

Bốn pháp thiền bảo vệ

The Guardian Meditations Buddhānussati mettā ca          Niệm Phật, thiền Tâm từ Asubhaṃ maraṇassati,            Quán Bất Tịnh, Niệm Chết Iccimā catur’ārakkhā                Đó là bốn bảo vệ Kātabbā ca vipassanā.              Nên thực hành…

Read More

Active hours

7 -11 am và 14-19 pm giờ US

Tương đương 7~11pm và 2-7am giờ Việt Nam

Contact Us

Tỳ kheo ni Pháp Hỷ
Tịnh thất Nguyệt Chiếu

Chùa Sitagu Buddha Vihara (Nguyệt Quang Phật)
9001 Honeycomb Dr. Austin, TX 78737.

Website: http://sitagu.org/austin/

Dhammaduta © 2023. All Rights Reserved.