Tag: thien

Bốn pháp thiền bảo vệ

The Guardian Meditations Buddhānussati mettā ca          Niệm Phật, thiền Tâm từ Asubhaṃ maraṇassati,            Quán Bất Tịnh, Niệm Chết Iccimā catur’ārakkhā                Đó là bốn bảo vệ Kātabbā ca vipassanā.              Nên thực hành…

Read More

Active hours

7 -11 am và 14-21 pm giờ Việt Nam

Contact Us

Tỳ kheo ni Pháp Hỷ
Tịnh thất Metta Garden, Hòa Lạc

Thôn Lập Thành, Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội, Việt Nam

Dhammaduta © 2024. All Rights Reserved.