The Guardian Meditations

Buddhānussati mettā ca          Niệm Phật, thiền Tâm từ

Asubha maraassati,            Quán Bất Tịnh, Niệm Chết

Iccimā catur’ārakkhā                Đó là bốn bảo vệ

Kātabbā ca vipassanā.              Nên thực hành tuệ quán.

These four meditations—recollection of the Buddha, cultivate goodwill, the foulness of the body, and mindfulness of death—are guardians & means of insight that should be done.

Visuddha-dhamma-santāno, – Pháp thanh tịnh, tịch tịnh

Anuttarāya bodhiyā,                 – Vô thượng Giác là Phật

Yogato ca pabodhā ca              – Tự giác và giác tha

Buddho Buddho’ti ñāyate.       _Giác ngộ pháp thành Phật.

Endowed with pure qualities through his unexcelled Awakening, and from training others to awaken, he is known as the Awakened/Awakening One.

Narānara-tiracchāna                – Nhân, phi nhân và thú

Bhedā sattā sukhesino:            – chúng sinh tìm an lạc

Sabbe pi sukhino hontu            – mong tất cả khỏe mạnh,

Sukhitattā ca khemino. – Hạnh phúc và bình an.

 All living beings—human, non-human, & animal—who are searching for happiness: May they all be happy and, through their happiness, secure.

Kesa-lomādi-chavāna           Bắt đầu từ Tóc, Lông

Ayam’eva samussayo:              Quán thân này tích hợp

Kāyo sabbo pi jeguccho            tất cả các nhờm gớm

Vaṇṇādito paikkulo.                 Màu mè không đáng ưa.

This conglomeration of things from dead bodies, like hair of the head & hair of the body: The body as a whole is disgusting and, in terms of such things as its colors, unclean.

Jīvit’indriy’upaccheda –            Mạng căn rồi tan hoại

sakhāta-maraa siyā,         Tập hợp nào cũng chết

Sabbesa pīdha pāṇına,      Mọi sinh linh trên đời,

Tañhi dhuva na jıvita.        Sống không chắc, chết chắc.

Death, the destruction of the faculty of life, will come to all beings. That is certain, but life is not.

Active hours

7 -11 am và 14-21 pm giờ Việt Nam

Contact Us

Tỳ kheo ni Pháp Hỷ
Tịnh thất Metta Garden, Hòa Lạc

Thôn Lập Thành, Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội, Việt Nam

Dhammaduta © 2024. All Rights Reserved.