Pháp học (Pariyatti Dhamma)

Các bài về pháp học

Những hiểu nhầm về Thiền

Thiền – Chan – meditation – Zen, thiền –na (jhāna in Pali, dhyana in Sanskrit) là những từ khác nhau để chỉ về một cách thực hành thanh lọc tâm rất quan trọng trên con…

Active hours

7 -11 am và 14-19 pm giờ US

Tương đương 7~11pm và 2-7am giờ Việt Nam

Contact Us

Tỳ kheo ni Pháp Hỷ
Tịnh thất Nguyệt Chiếu

Chùa Sitagu Buddha Vihara (Nguyệt Quang Phật)
9001 Honeycomb Dr. Austin, TX 78737.

Website: http://sitagu.org/austin/

Dhammaduta © 2023. All Rights Reserved.