Pháp học (Pariyatti Dhamma)

Các bài về pháp học

Bốn pháp thiền bảo vệ

The Guardian Meditations Buddhānussati mettā ca          Niệm Phật, thiền Tâm từ Asubhaṃ maraṇassati,            Quán Bất Tịnh, Niệm Chết Iccimā catur’ārakkhā                Đó là bốn bảo vệ Kātabbā ca vipassanā.              Nên thực hành…

Eminent women in early Buddhist history

EMINENT WOMEN IN EARLY BUDDHIST HISTORY Bhikkhuni Dhammananda This presentation tells the stories of six eminent nuns and two distinguished laywomen from the time of the Buddha. Their stories illustrate how the Buddha’s teaching can…

7 loại giải thoát – giác ngộ

Này các Tỷ-kheo có bảy hạng người sống trong đời này. Thế nào là bảy? Bậc câu phần giải thoát, bậc tuệ giải thoát, bậc thân chứng, bậc kiến đáo, bậc tín giải thoát, bậc…

Đạo của người gia chủ

Bài Kinh giáo giới Thi-ca-la-việt (Singalovāda sutta, Dīgha Nikāya) Lời giới thiệu Khi đạo Phật được truyền bá vào Việt nam khoảng gần hai ngàn năm trước, kinh điển, giáo lý còn rất hạn chế…

Active hours

7 -11 am và 14-21 pm giờ Việt Nam

Contact Us

Tỳ kheo ni Pháp Hỷ
Tịnh thất Metta Garden, Hòa Lạc

Thôn Lập Thành, Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội, Việt Nam

Dhammaduta © 2024. All Rights Reserved.