Pháp học (Pariyatti Dhamma)

Các bài về pháp học

Buddhism is not A cult of personality

Đạo Phật không phải là sự sùng bái cá nhân Đạo Phật – Buddha sāsana là con đường giác ngộ, mặc dù bắt đầu từ đức Phật, người truyền bá những thông điệp mang tính…

Active hours

7 -11 am và 14-21 pm giờ Việt Nam

Contact Us

Tỳ kheo ni Pháp Hỷ
Tịnh thất Metta Garden, Hòa Lạc

Thôn Lập Thành, Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội, Việt Nam

Dhammaduta © 2024. All Rights Reserved.