Pháp học (Pariyatti Dhamma)

Các bài về pháp học

THIỀN RẢI TÂM TỪ

Giảng sư: Ni sư, Tiến sĩ Pháp Hỷ Ngày giảng: 21/04/2023 – Lớp thiền Tứ Niệm Xứ (khóa 2) Người ghi: Diệu Tuệ (Nguyễn Thị Minh Nguyệt) Chỉnh sửa: Tịnh Hảo (An Văn Tân) Tu…

QUÁN VÔ THƯỜNG – NIỆM CHẾT

Giảng sư: Ni sư, Tiến sĩ Pháp Hỷ Ngày giảng: 24/04/2023 – Lớp thiền Tứ Niệm Xứ (khóa 2) Người ghi: Diệu Tuệ (Nguyễn Thị Minh Nguyệt) Chỉnh sửa: Tịnh Hảo (An Văn Tân) Hôm…

CHANDA – Ý MUỐN HAY DỤC

Chanda (dục), từ ngữ căn chad: ao ước, muốn, đặc tánh của Chanda là muốn làm (kattukamyatà), giống như đưa tay để nắm đối tượng. Có 3 loại chanda: 1. Kàmacchanda nghĩa là tham dục, hoàn…

Active hours

7 -11 am và 14-21 pm giờ Việt Nam

Contact Us

Tỳ kheo ni Pháp Hỷ
Tịnh thất Metta Garden, Hòa Lạc

Thôn Lập Thành, Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội, Việt Nam

Dhammaduta © 2024. All Rights Reserved.