Pháp học (Pariyatti Dhamma)

Các bài về pháp học

CHANDA – Ý MUỐN HAY DỤC

Chanda (dục), từ ngữ căn chad: ao ước, muốn, đặc tánh của Chanda là muốn làm (kattukamyatà), giống như đưa tay để nắm đối tượng. Có 3 loại chanda: 1. Kàmacchanda nghĩa là tham dục, hoàn…

THIỀN RẢI TÂM TỪ

Giảng sư: Ni sư, Tiến sĩ Pháp Hỷ Ngày giảng: 21/04/2023 – Lớp thiền Tứ Niệm Xứ (khóa 2) Người ghi: Diệu Tuệ (Nguyễn Thị Minh Nguyệt) Chỉnh sửa: Tịnh Hảo (An Văn Tân)  Tu tập theo bài…

Active hours

7 -11 am và 14-19 pm giờ US

Tương đương 7~11pm và 2-7am giờ Việt Nam

Contact Us

Tỳ kheo ni Pháp Hỷ
Tịnh thất Nguyệt Chiếu

Chùa Sitagu Buddha Vihara (Nguyệt Quang Phật)
9001 Honeycomb Dr. Austin, TX 78737.

Website: http://sitagu.org/austin/

Dhammaduta © 2023. All Rights Reserved.