Thực hành chiếm một vai trò quan trọng trong việc hiểu và hấp thụ giáo pháp do Đức Phật truyền lại. Trong truyền thống Theravada, thực hành dựa trên căn bản thiền Tứ Niệm xứ

Về thiền Tứ Niệm Xứ

Chú thích ảnh: Thiền sư Ajahn Suphan – Wat rampoeng – ChiangMai – Thái Lan

Hệ thống thiền Tứ Niệm Xứ sẽ được trình bày trong các hệ thống bài giảng do sư cô Pháp Hỷ hướng dẫn trực tiếp hoặc giới thiệu

Pháp Hành – Patipatti Dhamma

Active hours

7 -11 am và 14-19 pm giờ US

Tương đương 7~11pm và 2-7am giờ Việt Nam

Contact Us

Tỳ kheo ni Pháp Hỷ
Tịnh thất Nguyệt Chiếu

Chùa Sitagu Buddha Vihara (Nguyệt Quang Phật)
9001 Honeycomb Dr. Austin, TX 78737.

Website: http://sitagu.org/austin/

Dhammaduta © 2023. All Rights Reserved.