Video khóa thiền Tứ Niệm Xứ – Ngày 91

THIỀN TỨ NIỆM XỨ – NGÀY 91
Ni sư Pháp Hỷ (Ayya Dhammananda)
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Thiền Tứ Niệm Xứ || Ni Sư Pháp Hỷ – Bhikkhuni Dhammananda || Ngày 91

I. NỘI DUNG CÂU HỎI

Ni sư đã trả lời các câu hỏi liên quan đến:

1/ Những người kém thông minh thì làm sao đạt được thiện xảo trong công việc;

2/ Không nên đặt những câu hỏi không liên hệ đến mục đích (quả trứng có trước hay con gà có trước,….).

3/ Người có phước.

4/ Quan điểm về tập tục cúng sao giải hạn.

5/ Thế nào là đang trả nghiệp.

6/ Thân kiến, hoài nghi và giới cấm thủ và cách diệt trừ

II. NỘI DUNG BÀI GIẢNG

1. Bản Kinh có liên quan: Ðại kinh Người chăn bò – Trung Bộ Kinh.

2. Quán Pháp.

3. Thỉnh quý vị xem tại đường link: https://youtu.be/6Id_muK5Amc

Đường link liên quan đến bản kinh: https://suttacentral.net/mn33/vi/minh_chau?reference=none&highlight=true

Active hours

7 -11 am và 14-19 pm giờ US

Tương đương 7~11pm và 2-7am giờ Việt Nam

Contact Us

Tỳ kheo ni Pháp Hỷ
Tịnh thất Nguyệt Chiếu

Chùa Sitagu Buddha Vihara (Nguyệt Quang Phật)
9001 Honeycomb Dr. Austin, TX 78737.

Website: http://sitagu.org/austin/

Dhammaduta © 2023. All Rights Reserved.