OVĀDA-PĀṬIMOKKHAṀ GĀTHĀ
This was said by the Blessed One, the One who Knows, the One who Sees, the Worthy One, Rightly Self-awakened, in the three verses of the Ovāda-pāṭimokkha:

Khantī paramaṁ tapo tītikkhā. Hành Nhẫn nại tối thượng
Nibbānaṁ paramaṁ vadanti buddhā. Chư Phật nói Niết bàn là cao tột;
Na hi pabbajito parūpaghātī; Hại kẻ khác – không phải người xuất gia;
Samaṇo hoti paraṁ viheṭhayanto. Sa môn tu hành không bức chế người khác.
Patient forbearance is the highest austerity
Unbinding is highest: that’s what the Buddhas say.
He is no monk who harms another;
nor a contemplative, he who oppresses another.
Sabba-pāpassa akaraṇaṁ – Đừng làm các điều ác
Kusalassūpasampadā – Hoàn thiện những việc lành,
Sacitta-pariyodapanaṁ: Điều tâm thanh lọc trí:
Etaṁ buddhāna-sāsanaṁ. Lời chư Phật đã dạy.
The non-doing of all evil,
the performance of what is skillful,
the cleansing of one’s own mind:
This is the Buddhas’ teaching.
Anūpavādo anūpaghāto Không nhiếc móc, không giết chóc
Pāṭimokkhe ca saṁvaro Tuân thủ giới Hướng Giải Thoát
Mattaññutā ca bhattasmiṁ Điều độ trong việc ăn uống
Pantañ-ca sayan’āsanaṁ. Sống nhàn cư thanh tịnh
Adhicitte ca āyogo: Thiền tập tâm cao thượng
Etaṁ buddhāna-sāsanan-ti. Là những gì chư Phật đã dạy.
Not reviling, not injuring,
restraint in line with the monastic code,
moderation in food, dwelling in seclusion,
devotion to the heightened mind:
This is the Buddhas’ teaching.

Active hours

7 -11 am và 14-21 pm giờ Việt Nam

Contact Us

Tỳ kheo ni Pháp Hỷ
Tịnh thất Metta Garden, Hòa Lạc

Thôn Lập Thành, Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội, Việt Nam

Dhammaduta © 2024. All Rights Reserved.