“Dīghaṃ vā assasanto ‘Dīghaṃ assasāmīti’ pajānāti.

Thở vô dài, vị ấy tuệ tri: “Tôi thở vô dài”

Dīghaṃ vā passasanto ‘Dīghaṃ passasāmīti’ pajānāti.

Thở ra dài, vị ấy tuệ tri: “Tôi thở ra dài”

Rassaṃ vā assasanto ‘Rassaṃ assasāmīti’ pajānāti.

hay thở vô ngắn, vị ấy tuệ tri: “Tôi thở vô ngắn”

Rassaṃ vā passasanto ‘Rassaṃ passasāmīti’ pajānāti.

hay thở ra dài, vị ấy tuệ tri: “Tôi thở ra ngắn”

Active hours

7 -11 am và 14-19 pm giờ US

Tương đương 7~11pm và 2-7am giờ Việt Nam

Contact Us

Tỳ kheo ni Pháp Hỷ
Tịnh thất Nguyệt Chiếu

Chùa Sitagu Buddha Vihara (Nguyệt Quang Phật)
9001 Honeycomb Dr. Austin, TX 78737.

Website: http://sitagu.org/austin/

Dhammaduta © 2023. All Rights Reserved.