Video khóa thiền Tứ Niệm Xứ – Ngày 90

THIỀN TỨ NIỆM XỨ – NGÀY 90
Ni sư Pháp Hỷ (Ayya Dhammananda)
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật!

Thiền Tứ Niệm Xứ || Ni Sư Pháp Hỷ – Bhikkhuni Dhammananda || Ngày 90

Bản Kinh có liên quan: PHÁP TÓM TẮT

Đây là bản kinh rất quan trọng (08 pháp) được Đức Phật giảng tóm tắt cho Di Mẫu của Ngài là Hoàng Hậu Mahàpajàpatì Gotamì, nội dung bản Kinh giúp chúng ta lấy đó là căn cứ để phân biệt đâu là những điều Đức Phật dạy, đâu là những điều Đức Phật không dạy trong suốt 45 năm.

Aṅguttara Nikāya

VI. Phẩm Gotamì

8.53. Pháp Tóm Tắt

Một thời, Thế Tôn trú ở Vesàli, tại Mahàvana, ở ngôi nhà có nóc nhọn. Rồi Mahàpajàpatì Gotamì đi đến Thế Tôn; sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi đứng một bên. Ðứng một bên, Mahàpajàpatì Gotamì bạch Thế Tôn:

– Lành thay, bạch Thế Tôn! Thế Tôn hãy thuyết pháp vắn tắt cho con, sau khi Thế Tôn thuyết pháp, con sẽ sống một mình, an tịnh, không phóng dật, nhiệt tâm, tinh cần.

– Này Gotamì, những pháp nào bà biết: “(1) Những pháp này đưa đến tham dục, không phải ly tham; (2) đưa đến hệ phược, không đưa đến ly hệ phược; (3) đưa đến tích tập, không đưa đến không tích tập; (4) đưa đến dục lớn, không đưa đến ít dục; (5) đưa đến không biết đủ, không đưa đến biết đủ; (6) đưa đến tụ hội, không đưa đến nhàn tịnh; (7) đưa đến biếng nhác, không đưa đến tinh tấn; (8)_ đưa đến khó nuôi dưỡng, không đưa đến dễ nuôi dưỡng”. Này Gotamì, hãy thọ trì nhứt hướng rằng: “Ðó là KHÔNG PHẢI Pháp, đó là KHÔNG PHẢI Luật, đó là KHÔNG PHẢI lời dạy của bậc Ðạo sư”.

Và này Gotamì, những pháp nào bà biết: “(1) Những pháp đưa đến ly tham, không đưa đến tham dục; (2) đưa đến ly hệ phược, không đưa đến hệ phược; (3) đưa đến không tích tập, không đưa đến tích tập; (4) đưa đến ít dục, không đưa đến dục lớn; (5) đưa đến biết đủ, không đưa đến không biết đủ; (6) đưa đến nhàn tịnh, không đưa đến tụ hội; (7) đưa đến tinh tấn, không đưa đến biếng nhác; (8)_đưa đến dễ nuôi dưỡng, không đưa đến khó nuôi dưỡng”. Này Gotamì, hãy thọ trì nhứt hướng rằng: “Ðó là Pháp, đó là Luật, đó là lời dạy của bậc Ðạo sư”.

Nguồn của bản kinh: https://suttacentral.net/an8.53/vi/minh_chau?reference=none&highlight=true

Active hours

7 -11 am và 14-21 pm giờ Việt Nam

Contact Us

Tỳ kheo ni Pháp Hỷ
Tịnh thất Metta Garden, Hòa Lạc

Thôn Lập Thành, Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội, Việt Nam

Dhammaduta © 2024. All Rights Reserved.