Tag: thiền tứ niệm xứ

Thiền Tứ Niệm Xứ – Pháp Ngắn

“Dīghaṃ vā assasanto ‘Dīghaṃ assasāmīti’ pajānāti. Thở vô dài, vị ấy tuệ tri: “Tôi thở vô dài” Dīghaṃ vā passasanto ‘Dīghaṃ passasāmīti’ pajānāti. Thở ra dài, vị ấy tuệ tri: “Tôi thở ra dài” Rassaṃ…

Read More

Active hours

7 -11 am và 14-21 pm giờ Việt Nam

Contact Us

Tỳ kheo ni Pháp Hỷ
Tịnh thất Metta Garden, Hòa Lạc

Thôn Lập Thành, Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội, Việt Nam

Dhammaduta © 2024. All Rights Reserved.