Điều phục Tâm để có cuộc sống ung dung tự tại
Thành tựu bảy pháp, này các Tỳ kheo, Sariputta (Xá-lợi-phất) điều phục tâm và Sariputta không để mình bị tâm điều phục. Thế nào là bảy?
Ở đây, này các Tỳ-kheo, Sariputta:

  1. Thiện xảo về định – samadhikusala hoti,
  2. Thiện xảo nhập định – samadhissa samapattikusala
  3. Thiện xảo an trú định – samadhissa thitikusala
  4. Thiện xảo xuất khỏi định – samadhissa vuttanakusala
  5. Thiện xảo trong sự thoải mái về Thiền định – samadhissa kalyanakusala
  6. Thiện xảo trong cảnh giới định – samadhissa gocarakusala,
  7. Thiện xảo trong dẫn phát đến định – samadhissa abhiniharakusala hoti.

Thành tựu bảy pháp này, này các Tỳ -kheo, Sariputta điều phục tập và Sariputta không để mình bị tâm điều phục
Nguồn: Kinh Điều Phục, IV. Phẩm Chư thiên, Chương 7. Bảy pháp – Tăng Chi Bộ Kinh, Nikaya.

Active hours

7 -11 am và 14-21 pm giờ Việt Nam

Contact Us

Tỳ kheo ni Pháp Hỷ
Tịnh thất Metta Garden, Hòa Lạc

Thôn Lập Thành, Đông Xuân, Quốc Oai, Hà Nội, Việt Nam

Dhammaduta © 2024. All Rights Reserved.