Kinh Châu báu, thông điệp của Bậc Giác Ngộ gửi đến thế giới đang bị lo âu phiền não bởi dịch bệnh và nạn đói.